سامانه برگزاری جلسات سما استان یزد

برگزرا کنندگان جلسات برای شروع جلسات به سامانه وارد شده و سپس جلسه موردرد نظر را آغاز نمایید
برای شرکت در کلاس یا جلسات می بایست لینک مستقیم به ان جلسه یا کلاس را در اختیار داشته باشید.

امکانات سامانه

اتاق های شخصی شده

مدیریت ضبط جلسات

طراحی های شخصی

احراز هویت کاربر

کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.